Konkurs Plastyczy

29 Listopad 2019

Regulamin Metropolitalnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych z okazji rocznic :
Obrad Okrągłego Stołu, Wyborów 4 czerwca 1989, przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej pn. :

„WOLNOŚĆ – tak to czuję”.

 1. Organizatorzy:

a) Miasto Bydgoszcz

b) Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 3224413,

e-mail: mdk04@edu.bydgoszcz.pl; www.mdk4.pl

c) Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 1 – 3 ,4 – 6 oraz 7-8  prowadzonych przez powiaty i gminy tworzące Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.

3. Cele konkursu:

 1. rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień,
 2. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
 3. kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego  kraju i poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej,
 4. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 

3. Organizatorzy oczekuje prac plastycznych w formacie A3 wykonanych w dowolnej płaskiej rysunkowej bądź malarskiej technice plastycznej (pastele, kredki, tempera, akryl, olej, dozwolona jest także technika mieszana) zgodnych z tematem konkursu: „WOLNOŚĆ – tak to czuję”.

4. Organizatorzy, na podstawie ocen Komisji Konkursowej, wyłonią zwycięzców i przyznają nagrody główne w poszczególnych kategoriach wiekowych, osobno spośród prac które wpłyną z Miasta Bydgoszczy oraz prac z pozostałych Gmin Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz:

a) dla uczniów klas 1 – 3;

b) dla uczniów klas 4 – 6;

b) dla uczniów klas 7 – 8.

 

5. Prace należy dostarczyć na adres (osobiście lub pocztą): Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy,

 ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz do dnia 31 grudnia br. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.facebook.com/mdknr4 nie później niż 11 stycznia 2020 r. Organizatorzy powiadomią laureatów konkursu o terminie rozdania nagród.

6. Każda praca z tyłu musi być opisana w następujący sposób:

Imię i nazwisko Uczestnika …………………………………………………………….

Klasa i wiek Uczestnika …………………………………………………………..

Nazwa i adres szkoły Uczestnika ……………………………………………………………….

Dorosła osoba do kontaktów (e-mail i nr telefonu) ………………………………………………………….

 

7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a) Administratorem danych osobowych Uczestnika na czas trwania Metropolitalnego Konkursu Plastycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych „WOLNOŚĆ – tak to czuję” jest: 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 z siedzibą przy ul. Dworcowej 82,  85-010 Bydgoszcz

b) Dane osobowe Uczestnika będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom współorganizującym konkurs.

c) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, Rodzic Uczestnika ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych.
 •  poprawiania swoich danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O wycofaniu zgody należy  powiadomić w formie pisemnej i mailowej Administratora Danych Osobowych.
 • wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu i akceptacją jego treści do wykonanej pracy na Organizatorów tj. Miasto Bydgoszcz, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

 

 

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH

do pracy plastycznej złożonej w Metropolitarnym Konkursie Plastycznym dla uczniów Szkół Podstawowych z okazji rocznic: Obrad Okrągłego Stołu, Wyborów 4 czerwca 1989. Przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej
pn.: WOLNOŚĆ – tak to czuję” ( zwanymi dalej utworem).

 

 

Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone, wyłączne, osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworu. Praca nie jest w żaden sposób obciążona lub ograniczona prawami lub roszczeniami osób trzecich, w tym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich opracowań pracy. Stworzona przeze mnie praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Utwór nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu.

 

Niniejszym przenoszę na Organizatorów wszystkie autorskie prawa majątkowe do stworzonego przeze mnie Utworu.

 

PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH

 1. Niniejszym oświadczam, że z chwilą przystąpienia do konkursu przenoszę na Organizatorów Konkursu majątkowe prawa autorskie do Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich wskazanych poniżej polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu (co dotyczy zarówno Utworu w całości, jak i jego poszczególnych części i fragmentów) - wytwarzanie egzemplarzy wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego na kasetach video, DVD, VCD, CDROM, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dysku komputerowym i kościach pamięci oraz techniką cyfrową, techniką 3D w nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkich nośnikach, wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, innego urządzenia "czytającego" lub serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komórkowej (GSM i UMTS, GPRS, itp.) i innych sieci komputerowych, przepisania utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system i nośnik;
  2. w zakresie obrotu oryginałami Utworu (co dotyczy zarówno Utworu w całości, jak i jego poszczególnych części i fragmentów) albo jego egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu w każdej postaci, użyczenie lub najem oryginałów albo egzemplarzy, w tym zarówno na potrzeby zewnętrzne jak i wewnętrzne, wymiany nośników, na których Utwór został utrwalony;
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworu (co dotyczy zarówno Utworu w całości, jak i jego poszczególnych części i fragmentów) w sposób inny niż określony w postanowieniu lit. b) - publiczne wykonanie, publiczne wystawienie, publiczne wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne prezentowanie, nadawanie i remitowanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej ub bezprzewodowej przez stację naziemne lub za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych”, Internetu, sieci szerokopasmowych w ramach Internetu, simulcasting, webcasting na całym świecie dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, w tym „on demand”, „payper- channel”, „pay-per-view”, „pay-per-bouqet”, „w zamkniętych obiektach”, sieci telefonii komórkowej (GSM i UMTS, itp.); remisji integralnej i równoczesnej utworu przez organizację telewizyjną, odpłatne i nieodpłatne udostępnianie w prasie, radiu i telewizji, w tym celem przedruku, przeddruku, udostępnianie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach reklamowych lub promocyjnych, w tym, ale nie wyłącznie w ramach reklam telewizyjnych, konferencji, eventów, pokazów, prezentacji, zamkniętych i otwartych pokazów, TV, Internetu, prasy, billboardów, specjalistycznych pojazdów poruszających się w ruchu ulicznym (mobile), środków komunikacji miejskiej i transportu, BTL, sponsoringu itp., a także publiczne udostępnianie Utworu (co dotyczy zarówno Utworu w całości, jak i jego poszczególnych części i fragmentów) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, w sieciach telekomunikacyjnych lub komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym w szczególności w sieci Internet, we wszelkich sieciach wewnętrznych – intranet, na stronach internetowych, w sieciach multimedialnych lub teleinformatycznych;
  4. użyczanie Utworu (co dotyczy Utworu w całości, jak i jego poszczególnych części i fragmentów) w obrocie gospodarczym na zasadzie wyłączności w charakterze znaku towarowego celem oznaczenia dowolnych towarów lub usług, w tym w szczególności zgłoszenia do rejestracji jako znaku towarowego dla dowolnych towarów lub usług oraz jego używanie w charakterze znaku towarowego dla towarów lub usług objętych rejestracją;
  5. w zakresie innego korzystania z Utworu (co dotyczy Utworu w całości, jak i jego poszczególnych części i fragmentów) – do projektowania w oparciu o Utwór;
  6. wprowadzanie do sieci komputerowej w sposób umożliwiający ich korzystanie z nich na żądanie przez zainteresowanego użytkownika końcowego;
  7. zezwalanie na wykonywania autorskich praw zależnych w stosunku do wszelkich opracowań Utworu (co dotyczy zarówno Utworu w całości, jak i jego poszczególnych części i fragmentów) w tym na dokonywanie zmian, przeróbek, adaptacji i opracowań (w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu), łączenie go z innymi utworami w całości jak i w poszczególnych ich elementach oraz prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z dokonanych zmian, przeróbek, adaptacji i opracowań, w kraju i za granicą przez czas nieograniczony, bez względu na ilość odtworzeń i skalę wykorzystywania oraz bez względu na ich rozpowszechnianie bądź nieprzystąpienie do ich rozpowszechniania w odniesieniu do Utworu w całości lub ich poszczególnych części na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym punkcie.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania Utworu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Organizatora na inne podmioty bez żadnych ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w punkcie 1 powyżej, w tym, w zakresie prawa do wykonywania praw zależnych, na co niniejszym wyrażam zgodę.
 3. Organizator jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do Utworu oraz zbycia i przenoszenia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszego oświadczenia na osoby trzecie, na co niniejszym wyrażam zgodę.
 4. Z chwilą przystąpienia do Konkursu nieodwołalnie zobowiązuję się, że nie będę wykonywać moich autorskich praw osobistych do Utworu i upoważniam Organizatora do ich wykonywania w moim imieniu.

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.